תקנון אופטיקה

תקנון אופטיקה

משקפי הראיה המוזמנים באתר אירוקה, מיוצרים על ידנו באופן ייחודי עבורך בהתאם לנתונים האישיים שלך, שסופקו לנו על ידך על פי המרשם העדכני שלך. בהתאם לחוק, לא תהיה לנו אחריות מכל מין וסוג שהוא בהתייחס לתוצאות ייצור המשקפיים על פי הנתונים שהזנת באתר ו/או לכל נזק, אובדן או הוצאה אחרת שיגרמו לך בגין הזנת נתונים שאינם זהים לצרכיך האופטיים, או לנתוני המרשם העדכני שלך.

על כן, נבקשך להקפיד להקליד את הנתונים שלך באופן מדויק ובתשומת לב מיוחדת. כמו כן, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010, לא יהא החזר על מוצרי אופטיקה שיוצרו בעבור הלקוח על פי מידות או דרישות מיוחדות.

יש לשים לב כי המערכת מציגה את נתוני המרשם כמה וכמה פעמים, וזאת בכדי לאפשר לך לוודא שאלו אכן הנתונים המדויקים הדרושים לך.

הגדרות:

 • “מרשם עדכני” מרשם ראיה בכתב שהונפק לאחר בדיקת ראייה ע”י רופא עיניים ו/או ע”י אופטומטריסט מוסמך בהתאם לחוק, במהלך 12 החודשים טרם הזמנת המוצר באתר אירוקה.
 • “נזק” כל נזק מכל סוג, לעצמך ו/או לאדם אחר (צד ג’) ו/או לרכוש, שעלול להיגרם בשל שימוש במשקפיים שאינם תואמים למרשם עדכני, לרבות כל נזק שעלול להיגרם בגין תאונות ביתיות או אחרות, בשל סחרחורות, בלבול, או ראיה לקויה, בעת הפעלת מכשירים חשמליים, מכונות, נהיגה וכל אירוע אחר שעלול להיגרם כתוצאה מהזמנת משקפיים שאינם תואמים למרשם עדכני.
 • “הזמנה” כל הזמנת מוצרי אופטיקה באתר האינטרנט של אירוקה.
 • “מוצרי אופטיקה” משקפי ראייה ו/או עדשות ראייה ו/או כל מוצר אחר הנועד לסייע בפתרון לקויות רפואיות בראייה.
 • “האתר” – אתר מכירתי אירוקה שופינג IL 2017 
 • “תקנון האתר” – תקנון אירוקה המפורסם באתר.

הערות כלליות :

 • הוראות תקנון האתר חלות גם על תקנון אופטיקה זה בהתאמות המתבקשות. הוראות תקנון זה באות להוסיף על הוראות תקנון האתר ולא לגרוע מהן. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון האופטיקה לבין הוראות תקנון האתר, תגברנה הוראות תקנון האופטיקה.
 • תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.
 • שימוש באתר מהווה הצהרה כי הלקוח מודע להוראות תקנון זה ומאשר אותן, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד אירוקה ו/או מי מטעמה, ככל שלא יפעל בהתאם לאמור בתקנון זה במדויק..
 • אירוקה שומרת את הזכות לשנות את התקנון ואת תנאי השימוש בו מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 • שינוי בהוראות התקנון, ככל שיהיה, יחול ממועד פרסומו באתר ושימוש הלקוח באתר לאחר השינוי מהווה הסכמה לשינוי.

בביצוע הזמנה באתר זה הנך מאשר כי :

 • ההזמנה בוצעה בהתאם למרשם עדכני והנחיות מרופא עיניים ו/או אופטומטריסט מוסמך.
 • ידוע לך ואתה מתחייב כי השימוש במוצרי האופטיקה שירכשו באתר ייעשה על פי הנחייה וליווי של רופא עיניים או אופטומטריסט מוסמך.
 • ידוע לך שרכישת משקפיים שלא בהתאם למרשם עדכני, עלולה להוות סכנה לבריאות העין ולאיכות הראייה ואירוקה לא תהא אחראית לכל תאונה ו/או נזק (כהגדרתו לעיל) שייגרם, מהזמנת משקפיים אופטיים שאינם על פי מרשם עדכני (כהגדרתו לעיל) ומאושר ו/או על הזמנת משקפיים אופטיים על בסיס מרשם גוי או שאינו מתאים בפועל לצרכיך הבריאותיים.
 • ההזמנה בוצעה בהתאם למרשם עדכני, הינך האחראי על הזנת נתוני המרשם ועל ביצוע ההזמנה, ואירוקה רשאית להסתמך באופן מלא על הנתונים שהזנת. לאירוקה לא תהא אחריות מכל סוג שהוא לאי הזנת הנתונים הנדרשים במלואם ו/או בגין טעות בהקלדת נתונים ו/או ככל שהנתונים שהוזנו אינם תואמים את המרשם העדכני, ו/או בגין כל נזק (כהגדרתו לעיל) מכל סוג שהוא, שנגרם בנסיבות אלה.
 • ידוע לך שעובי העדשות האופטיות שיורכבו במשקפיים שבחרת, ייקבע על ידי אירוקה, על סמך נתוני המרשם שהקלדת בהזמנה בהתאמה למסגרת שבחרת, על פי שיקול דעתה המקצועי של אירוקה, ומתחייב שלא תהיה לך כל טענה בקשר לכך.
 • המשקפיים האופטיים נרכשים על ידך מיועדים לשימוש אדם בגיל 12 ומעלה בלבד.
 • מוסכם על ידך שרשומות המחשב של אירוקה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

נאחל חווית ראיה מצוינת והנאה מלאה מהמשקפיים 😊 אנחנו כאן לשירותכם ונשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בדוא”ל: [email protected] , או בטלפון *3022